گره چینی

  • کتابها و مواد آموزشی
  • هنرمندان و نجاران
  • هنرهای مشابه
  • کلید واژه ها

کتابها و مواد آموزشی:

گره چینی در معماری اسلامی و هنرهای دستی، حسین زمرشیدی، مركز نشر دانشگاهی

هنر گره‌سازی در معماری و درودگری، جواد شفائی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

احیای هنرهای از یاد رفته – مبانی معماری سنتی در ایران به روایت استاد لرزاده

هندسه نقوش (۱) از مجموعه کتب فنی و حرفه ای

کتابهای مرتبط

هنرمندان و نجاران:

گره چینی و مشبک سازی ابوئی، یزد – خ امام خمینی – خ سیدالشهداء

گره چینی مجاور، یزد – خ مسجد جامع – جنب خانه امام حسینی

صنايع دستي قضاوي

صنایع چوبی علیزاده

صنایع چوب ساج

هنرهای مشابه:

shebeke رایج در آذربایجان

Kündekari رایج در ترکیه

Mashrabiya رایج در کشورهای عربی

Jali رایج در هند

Kumiko رایج در ژاپن

کلید واژه ها:

گره چینی

گره آلت و لقط

گره Girih

طرح هندسی اسلامی Islamic geometric design

شبکه مراکشی moorish lattice

شبکه ژاپنی Japanese lattice

و موارد ذکر شده در قسمت هنرهای مشابه